Допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

Сутність допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

Конкурентних ринків має бути достатньо для забезпечення розумного, стійкого та інклюзивного зростання. Через неспроможність ринку (наприклад, недостатній доступ до фінансування) державне втручання часто необхідне для забезпечення того, щоб таке зростання справді мало місце. Зокрема, сам ринок не гарантує, що суб'єкти господарювання прагнуть брати участь у наукових дослідннях, технічному розвитку та інноваційній діяльності (ДРІ) або роблять це задовільно.

Допомога на ДРІ може сприяти стійкому економічному зростанню, зміцненню конкурентоспроможності та стимулюванню зайнятості. Тому сприяння ДРІ є важливою ціллю для ЄС та інших країн.

Критерії допустимості ДРІ повинні застосовуватися лише до заходів, що становлять державну допомогу у значенні статті 1 ЗДД. Зокрема, це відбувається щодо діяльності економічного характеру, що виконується суб’єктами господарювання, які готові брати участь у проектах ДРІ у пошуках кращих рішень у своїй діяльності.

У той же час, певна основна діяльність дослідницьких організацій має неекономічний характер, до якої правила державної допомоги не застосовуються. Зокрема:
 • освіта для більш кваліфікованих людських ресурсів, організована в рамках національної освітньої системи і переважно або повністю фінансується державою та контролюється державою;
 • незалежні ДРІ для отримання більше знань та кращого розуміння;
 • широке розповсюдження результатів досліджень на невиключній та недискримінаційній основі.

Спеціальні вимоги щодо наукових досліджень, технічного розвитку та інноваційної діяльності

Допомога на ДРІ може надаватися для різних цілей (категорій допомоги).

Для того, щоб гарантувати, що державна допомога обмежується мінімально необхідним мінімумом, допустимі інтенсивності (сума допомоги, виражена у відсотках від прийнятних витрат) модулюються відповідно до розміру підприємства та категорій допомоги. Додаткові бонуси можливі у разі співпраці великого підприємства з МСП або у разі взаємовигідної співпраці між підприємством та науковим або вищим навчальним закладом.
Однак допомога на ДРІ не може надаватися компаніям, які перебувають у важкому фінансовому становищі.

Допомога на ДРІ може бути надана на витрати, пов’язані з наступними категоріями:

1. Основні дослідження, прикладні дослідження, експериментальні розробки

Допустимі витрати - це витрати, пов'язані з конкретним дослідницьким проектом

 • витрати на заробітну плату персоналу за період, протягом якого такий персонал бере участь у певному проекті;
 • вартість інструментів та обладнання для їх використання під час проекту;
 • витрати на будівництво та землю, що використовуються для реалізації проекту. Для будівель дозволяються лише витрати на амортизацію. Для землі допустимими є витрати на комерційний трансфер або фактичні капітальні витрати;
 • витрати на проведення наукових досліджень, витрати на знання та патенти, витрати на консультації або еквівалентні послуги, що використовуються для реалізації проекту;
 • накладні витрати та інші операційні витрати.

Інтенсивність допомоги:

 • до 100% для фундаментальних досліджень;
 • до 50% для прикладних досліджень (плюс бонуси);
 • до 25% на експериментальну розробку (плюс бонуси)

2. Техніко-економічне обґрунтування

Прийнятними витратами на техніко-економічне обґрунтування є витрати на дослідження.
Інтенсивність допомоги становить 50% для великих підприємств (60% для середніх та 70% для малих підприємств).

3. Побудова та модернізація дослідницької інфраструктури

Допустимими витратами є інвестиційні витрати в нематеріальні та матеріальні активи, необхідні для створення дослідницької інфраструктури. Інтенсивність допомоги може сягати 50% допустимих витрат.
В ЄС дослідницька інфраструктура означає інфраструктуру, яка використовується для наукового співтовариства для проведення досліджень у відповідних галузях. Дослідницька інфраструктура, побудована для потреб конкретного суб’єкта господарювання, не може отримувати державну допомогу згідно з правилами допомоги на ДРІ  (наприклад, лабораторії, побудовані для потреб виробника добрив). Правила ЄС щодо ДРІ стосуються лише інфраструктури, яка створена для потреб ряду організацій, де вони мають недискримінаційний та відкритий доступ до інфраструктури (наприклад, інфраструктура, побудована в університеті, яку можуть використовувати дослідники з інших університетів і яка може використовуватися компаніями)..

4. Інноваційна діяльність МСП

 Прийнятні витрати

 • витрати на отримання, підтримання чинності охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності та інші об'єкти нематеріального права
 • витрати на тимчасовий набір персоналу з відповідною вищою освітою та принаймні п’ять років відповідного професійного досвіду без заміни іншого персоналу середніх та малих компаній;
 • вартість консультацій, допомоги та тренінгів у галузі передачі та обміну знаннями (включаючи консультації, ліцензування, публікацію, передачу інновацій, переїзд наукових працівників та іншого персоналу), а також отримання, захист, використання нематеріальних активів та застосування стандартів та правил їх виконання;
 • витрати на послуги з надання офісних приміщень, доступу до баз даних, бібліотек, результатів досліджень, лабораторій, послуг з маркування якості, послуг з тестування та сертифікації для розробки більш ефективних продуктів, технологій, послуг.
Інтенсивність допомоги встановлюється на максимальному рівні 50%.

5. Вартість інноваційної діяльності, пов'язаної зі створенням нового або більш досконалого способу виробництва

 Допустимі витрати
 • вартість винагороди персоналу протягом часу, коли персонал бере участь у проекті
 • витрати на інструменти, обладнання, будівлі та землю, використані під час реалізації проекту
 • витрати на контрактні дослідження, ліцензії та / або комерційні патенти;
 • витрати на проведення наукових досліджень, витрати на знання та патенти, витрати на консультації або еквівалентні послуги, що використовуються для реалізації проекту;
 • накладні піски, інші операційні витрати, включаючи витрати на матеріали, товари та подібні вироби, понесені безпосередньо під час реалізації проекту.
Інтенсивність допомоги становить до 15% для великих підприємств (плюс бонуси).

6. Витрати на підтримку та розвиток добровільних асоціацій незалежних суб’єктів господарювання, наукових установ, вищих навчальних закладів та некомерційних організацій, створених для стимулювання інновацій

 Допустиміі витрати
 • інвестиційні витрати на будівництво та реконструкцію об’єктів такого об’єднання, інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи;
 • операційні витрати (до 10 років), а саме витрати на персонал та адміністративні витрати, пов'язані з утворенням такої асоціації, обміном інформацією та наданням або направленням спеціалізованих служб підтримки бізнесу, сприянням такій інтеграції ринку з метою залучення нових підприємств або організації, управління потенціалом асоціації, організація навчальних програм, семінарів та конференцій з метою сприяння обміну знаннями, розширенню зв’язків та транснаціональної співпраці.
Інтенсивність інвестиційної допомоги, не може перевищувати 65% допустимих витрат.
Допомога, що надається на ДРІ,  підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, Постанови, Постанови, Укази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи така державна допомога сумісна з правилами державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №118 про критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність 
2. Статті 25, 26, 27, 28, 29 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги допустимими з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 та 108 Договору (OJ L 187, 26.6.2014, с. 1-78) (зведена версія)
Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року.
Рамкові положення для державної допомоги на на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність (OJ C 198, 27.6.2014, с. 1, зі змінами)

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога