Допомога на працевлаштування

СУТНІСТЬ ДОПОМОГИ НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Державна допомога на працевлаштування може надаватися підприємствам, що працюють у всіх галузях. Державна допомога на працевлаштування може бути надана для працевлаштування незастрахованих робітників та робітників з обмеженими можливостями у вигляді субсидій на заробітну плату або для компенсації витрат на допомогу, яка надається незастрахованим працівникам та працівникам з обмеженими можливостями.

 Умови державної допомоги, визначені у критеріях допомоги на працевлаштування, застосовуються лише до таких заходів з працевлаштування, які становлять державну допомогу у розумінні статті 1 ЗДД.

Ряд політичних заходів з працевлаштування не є державною допомогою, оскільки вони становлять допомогу особам, що не надає переваги певним суб’єктам господарювання або виробництву певних товарів, або тому, що вони є загальними заходами для сприяння працевлаштуванню, які не спотворюють або не загрожують спотворенням конкуренції шляхом надання переваг певним суб’єктам господарювання або виробництву певних товарів.

Наприклад, заходи, які можуть включати загальне зниження оподаткування праці та соціальних витрат, загальну допомогу та навчання безробітних та вдосконалення трудового законодавства, не є заходами державної допомоги.

Спеціальні вимоги щодо допомоги на працевлаштування

Відповідно до критеріїв допомоги на працевлаштування, допомога на працевлаштування не може надаватися підприємствам, які мають незадовільний фінансовий стан.

Державна допомога на працевлаштування є допустимою, якщо вона надається для створення нових робочих місць або для компенсації витрат на допомогу, що надається наступним категоріям працівників:

 • незастрахованим особам,
 • особам, зареєстрованим як безробітні,
 • особам з обмеженими можливостями
 • особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування.

1. Допомога на створення нових робочих місць

Прийнятні витрати та інтенсивність державної допомоги для створення нових робочих місць

50% витрат на винагороду протягом максимум 12 місяців:

 • незастраховані особи
 • зареєстровані безробітні
 •  особи, звільнені після відбування покарання або примусового лікування

50% витрат на винагороду протягом максимум 24 місяців, особливо для незастрахованих осіб
75% витрат на заробітну плату інвалідів за весь період роботи

2. Допомога на підтримку, що надається особам з обмеженими можливостями

Допустимі витрати та інтенсивність державної допомоги для компенсації витрат на допомогу у працевлаштуванні людей з людей з обмеженими можливостями

 Інтенсивність - до 100%
 • витрати на пристосування приміщень для роботи людей з обмеженими можливостями
 • витрати на оплату праці працівника за робочий час, витрачений на допомогу людині з обмеженими можливостями у процесі виконання професійних обов'язків
 • вартість розумної адаптації або придбання основного та додаткового обладнання або програмного забезпечення
 • витрати, безпосередньо пов’язані з перевезенням людей з обмеженими можливостями до місця роботи та діяльності, пов’язаної з роботою
 • витрати на оплату праці за час, витрачений людиною з обмеженими можливостями на медичну реабілітацію
 • витрати на будівництво, монтаж або модернізацію виробничого обладнання, а також будь-які адміністративні та транспортні витрати підприємства за умови, що вони безпосередньо пов'язані з працевлаштуванням людей з обмеженими можливостями (якщо щонайменше 30% працівників мають інвалідність)

3. Допомога на компенсацію витрат на підтримкугу, що надається незастрахованим особам, особливо незастрахованим особам, зареєстрованим безробітним, особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування

Прийнятні витрати та інтенсивність державної допомоги для компенсації витрат на допомогу

Витрати на оплату праці працівника за робочий час, витрачений на сприяння працевлаштуванню:

 •  особливо незастрахована особа максимум на 24 місяці;
 •  інших категорій осіб, що знаходяться в неблагополучному стані протягом максимум 12 місяців.

Інтенсивність - до 50%

Вартість навчання працівника, який сприятиме працевлаштуванню цих неблагополучних категорій осіб.

Допомога, що надається на працевлаштування,  підлягає контролю, тобто є предметом попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положення, рішення, контракти, постанови, регламенти, укази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи така державна допомога є допустимою згідно з правилами державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року No 33 про критерії оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання для працевлаштування певних категорій працівників та створення нових робочих місць

Стаття 32-35 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги допустимими з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 та 108 Договору (ОВ L 187, 26.6.2014, с. 1-78) (зведена версія)

Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога