Державна допомога на послуги загального економічного інтересу (ПЗЕІ)

ПРИРОДА ДОПОМОГИ НА ПЗЕІ

Певні послуги необхідні для нормального функціонування суспільства. Однак вони взагалі не надаються або можуть бути забезпечені ринком за різних умов, що стосуються якості, безпеки, доступності, рівного поводження чи загального доступу без втручання громадськості. Щоб забезпечити доступність таких послуг для громадян, державні органи можуть надавати державну допомогу у вигляді компенсації операторам послуг. Тільки послуги економічного характеру охоплюються правилами ПЗЕІ.

Приклади ПЗЕІ варіюються від надання значних комерційних послуг усьому населенню за доступними умовами:

 • Громадський транспорт
 • Енергетична безпека постачання
 • Поштові послуги
 • Поводження з міськими відходами
 • Соціальне житло

Визначення характеру та обсягу ПЗЕІ залишається, в принципі, у компетенції Держав-Членів. Держави-Члени мають широку свободу розсуду при визначенні даної послуги в якості ПЗЕІ. Компетенція Комісії в цьому відношенні обмежується перевіркою того, чи припустилася Держава-Член явної помилки, визначаючи послугу як ПЗЕІ. Там, де існують конкретні правила Союзу (наприклад, стосовно поштових послуг, пасажирського транспорту), розсуд Держав-Членів додатково обмежується цими правилами.

В той же час, Європейська Комісія опублікувала Повідомлення про застосування правил Європейського Союзу щодо державної допомоги для компенсації, яка надається за надання послуг загального економічного інтересу, де в розділі 3.2 наведено детальне пояснення того, що слід класифікувати як ПЗЕІ.

  • Послуги, які класифікуються як ПЗЕІ, мають бути адресовані громадянам або відповідати інтересам суспільства в цілому.
  • ПЗЕІ мє бути універсльною та обов'язковою
  • Концепція ПЗЕІ - це поняття, що розвивається, яке, серед іншого, залежить від потреб громадян, технологічного та ринкового розвитку, а також соціальних та політичних уподобань у відповідній Державі-Члені.
  • ПЗЕІ має вирішувати проблеми ринку. Тому діяльність, яка вже надається або може бути забезпечена задовільно та за таких умов, як ціна, об'єктивні якісні характеристики, безперервність та доступ до послуги, відповідність суспільним інтересам, визначеним державою, суб'єктами господарювання, що працюють за звичайних ринкових умов не можуть бути кваліфікованими в якості ПЗЕІ. Що стосується питання про те, чи може ринок надавати послугу, оцінка Комісії обмежується перевіркою того, чи припустилася Держава-Член явної помилки.

Без компенсації витрат, пов’язаних із виконанням ПЗЕІ, оператори ринку не були б зацікавлені у виконанні цих послуг, оскільки це спричинило б витрати, які не покриваються доходами. Отже, державна влада виплачує компенсацію, щоб покрити додаткові витрати, пов'язані з ПЗЕІ.

Однак компенсація за надання ПЗЕІ не завжди вважається державною допомогою.

За обставин, які Суд ЄС описав у своєму рішенні Альтмарк, державна допомога виключається з компенсації оператору, який надає певну ПЗЕІ - у зв'язку з цим див. пояснення, наведені у розділі 3 Повідомлення про застосування правил Європейського Союзу щодо державної допомоги на компенсацію, надану на забезпечення послуг загального економічного інтересу.

Якщо будь-яка обставина, яка випливає з Альтмарк, не представлена, компенсація за ПЗЕІ містить державну допомогу. Така державна допомога повинна бути допустимою з внутрішнім ринком для її надання. Тому вона повинна відповідати особливим вимогам.

Особливі вимоги

1. Перш за все, надання ПЗЕІ повинно бути доручено зацікавленому суб'єкту господарювання шляхом одного або декількох актів. Акт або акти включають, зокрема:

 • зміст (визначення) та тривалість зобов'язань щодо державної послуги;
 • назва довіреного суб'єкта господарювання та, де це застосовно, відповідна територія;
 • характер будь-яких виключних або особливих прав, що надаються суб'єкту господарювання органом-надавачем;
 • опис механізму компенсації та параметрів для розрахунку, контролю та огляду компенсації;
 • механізми уникнення та повернення будь-якої надмірної компенсації.

В принципі, період, на який суб'єкту господарювання доручається оперування ПЗЕІ, не може перевищувати 10 років, за винятком випадків, коли від надавача послуг вимагаються значні інвестиції, які необхідно амортизувати протягом більш тривалого періоду відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку.

2. Розмір компенсації не може перевищувати того, що необхідно для покриття чистих витрат, понесених під час виконання зобов'язань щодо державної послуги, включаючи розумний прибуток. „Розумний прибуток” означає норму рентабельності капіталу. „Норма рентабельності капіталу“ означає внутрішню норму рентабельності, яку суб'єкт господарювання отримує від свого вкладеного капіталу протягом періоду доручення. Оскільки встановити відповідну норму прибутку не завжди легко, Європейська Комісія встановила методологію, згідно з якою норма прибутку на капітал вважається обґрунтованою, коли вона не перевищує відповідну ставку свопу плюс премію в 100 базових пунктів. Крім того, Європейська Комісія публікує ставки свопу для Держав-Членів та пояснює, як розраховуються ставки.

Чисті витрати можуть бути розраховані як різниця між витратами та доходами або як різниця між чистими витратами для суб'єкта господарювання, що виконує зобов'язання з надання державної послуги, та чистими витратами або прибутком того самого суб'єкта господарювання, що працює без зобов'язання з надання державної послуги.

 

3. Якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність, що підпадає і не підпадає під ПЗЕІ,  внутрішні рахунки повинні окремо відображати  витрати та надходження, пов'язані з ПЗЕІ та іншими послугами, а також параметри розподілу витрат та доходів. Витрати, пов'язані з будь-якими видами діяльності, що не відносяться до ПЗЕІ, не можуть бути компенсовані.

4. Надавач державної допомоги, повинен здійснювати регулярні перевірки принаймні кожні 3 роки протягом періоду доручення та наприкінці періоду доручення, щоб контролювати відсутність надмірної компенсації. Будь-яка надмірна компенсація, отримана відповідним суб'єктом господарювання, повинна бути повернена.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що встановлені інші (спеціальні) правила щодо державної допомоги для ПЗЕІ в галузі наземного транспорту.

Допомога, що надається для ПЗЕІ,підлягає контролю за державною допомогою, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанови, розпорядження, накази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

Додаткові спеціальні правила встановлюються щодо ПЗЕІ, де компенсація обмежується розмірами незначної допомоги (див. Регламент № 360/2012). Така незначна допомога не може бути надана суб'єктам господарювання у всіх секторах та галузях діяльності. Вона також не може бути надана суб'єктам господарювання у скруті.

Загальна сума незначної допомоги, що надається будь-якому суб'єкту господарювання, що надає послуги загального економічного інтересу, не повинна перевищувати 500 000 євро протягом будь-якого періоду тривалістю у три фінансових роки.

Незначна допомога на ПЗЕІ може кумулюватися з іншою незначною допомогою до 500 000 євро.

Незначна допомога на ПЗЕІ не може кумулюватися з будь-якою компенсацією за ту ж саму ПЗЕІ, незалежно від того, чи є вона державною допомогою.

Незначна допомога на ПЗЕІ не вимагатиме повідомлення до АМКУ.

ДОКУМЕНТИ

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога